Thành phố Bến Tre nhiều kết quả qua 04 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị

Ngày đăng bài: 20/05/2020 | Tác giả: Hồng Quốc

Xác định việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài và hết sức quan trọng trong công tác xây dựng Đảng. Qua 4 năm triển khai thực hiện, thành phố Bến Tre đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị hàng năm của Đảng bộ, tạo nền tảng vững chắc để thành phố thực hiện hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ (2015-2020) đề ra.

Ngay sau khi tiếp thu Chỉ thị 05, Ban Thường vụ Thành ủy xây dựng kế hoạch số 43-KH/TU, ngày 21/06/2016 cụ thể hóa triển khai học tập từ cán bộ chủ chốt thành phố đến cơ sở. Đồng thời tổ chức học tập, quán triệt Chỉ thị 05 theo chuyên đề từng năm 2016, 2017, 2018, 2019 một cách nghiêm túc, với tỷ lệ đảng viên tham dự bình quân đạt trên 98%, sau học tập tổ chức cho cán bộ, đảng viên viết chương trình hành động cá nhân gắn với cam kết không vi phạm 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "Tự diễn biến", "Tự chuyển hóa" trong nội bộ, bám sát chức trách, nhiệm vụ được giao tại cơ quan, đơn vị.

Thực hiện phương châm "Trên trước, dưới sau", "trong trước ngoài sau", Ban Thường vụ Thành ủy thành phố yêu cầu các thành viên trong Ban Chấp hành Đảng bộ xây dựng Bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết TW 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ, đồng thời phổ biến rộng rãi thực hiện trong toàn đảng bộ. Sau đăng ký, người đứng đầu cấp ủy từ Thành phố đến cơ sở tổ chức công khai nội dung đăng ký thông qua hệ thống truyền thanh từ Thành phố đến cơ sở, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân cùng tham gia giám sát kết quả thực hiện nội dung đăng ký, từ đó đã tạo được niềm tin, sức lan tỏa rộng khắp trong hệ thống chính trị và nhân dân.

Mô hình 5 + 1 của Hội Cựu chiến binh Thành phố thật sự đem lại hiệu quả. (Ảnh: Hồng Quốc)

Qua đăng ký, học tập đã xuất hiện nhiều mô hình mới, cách làm hay trong việc "làm theo" đa dạng ở nhiều lĩnh vực gắn với thực tế đời sống như: mô hình "Dân vận khéo" vận động nhân dân xây dựng hố xí hợp vệ sinh của UB MTTQ xã Sơn Đông, mô hình vận động nhân dân đóng góp xây dựng giao thông nông thôn, thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của Chi bộ ấp Bình Thạnh, xã Bình Phú, mô hình 5 + 1 của Hội Cựu chiến binh các xã, phường; Phường 7 thực hiện mô hình tiết kiệm nuôi heo đất, tổ hụi tương trợ; mô hình vận động nhân dân hiến đất, vật kiến trúc… mở rộng hẻm (Tổ Dân vận Khu phố 2, Phường 4); mô hình vận động chức sắc, tín đồ tôn giáo và đồng bào có đạo làm tốt công tác an sinh xã hội (Khối vận Phường 7); mô hình Camera an ninh (Tổ Dân vận Khu phố 1, Phường 8)…

Bên cạnh đó, công tác kiểm tra, giám sát đối với cá nhân, tổ chức theo tinh thần Nghị quyết TW4, khóa XII, gắn thực hiện Chỉ thị 05 được cấp ủy các cấp thực hiện tốt. Trong 04 năm qua, Ủy Ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra 206 tổ chức đảng và 3.520 đảng viên; giám sát chuyên đề 182 tổ chức đảng và 1.034 đảng viên; giám sát thường xuyên 171 tổ chức đảng và 1.257 đảng viên; kiểm tra 01 tổ chức và 65 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm.

Từ kết quả trên đã tạo nền tảng vững chắc để Thành phố thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đặc biệt, thành phố Bến Tre được công nhận đô thị loại II, vượt 01 năm so nghị quyết, 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, đang hoàn chỉnh thủ tục đề nghị Trung ương xem xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; đạt 35/35 tiêu chí thành phố văn minh đô thị và đang đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ra quyết định công nhận thành phố Bến Tre đạt chuẩn thành phố văn minh đô thị.

Thành phố Bến Tre đã hoàn thành 35/35 tiêu chí thành phố văn minh đô thị. (Ảnh: Hồng Quốc)

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trên địa bàn thành phố vẫn còn một số hạn chế nhất định, còn một vài địa phương, đơn vị trong thực hiện các nội dung theo yêu cầu của Chỉ thị thiếu cụ thể, còn mang tính hình thức, ít sáng tạo; một số cán bộ, đảng viên thiếu rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, còn biểu hiện suy thoái về chính trị, tư tưởng, bỏ sinh hoạt đảng dẫn đến vi phạm bị xử lý kỷ luật. Việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của một số cán bộ, đảng viên chưa cụ thể, chưa gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, kết quả thực hiện chưa rõ.

Theo ông Võ Thanh Hồng - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Bến tre, để việc thực hiện Chỉ thị 05 thực sự đi vào chiều sâu, tạo động lực mạnh mẽ để Thành phố thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết nhiệm kỳ (2020 - 2025), trước hết người đứng đầu Cấp ủy, Chính quyền phải nhận thức rằng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, liên tục, từng cán bộ chủ chốt, đảng viên phải thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu trong việc đăng ký và làm theo lời Bác, nhất là bám sát các vấn đề nóng, lĩnh vực chỉ tiêu đạt thấp, khó khăn tạo bước đột phát trong thực hiện Nghị quyết hằng năm.

Các cấp ủy cần thực hiện tốt quy chế nêu gương, nhất là việc nêu gương của cán bộ chủ chốt; tập trung nhân rộng điển hình, tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời những tập thể và cá nhân xuất sắc để ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân trong toàn thành phố. Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt đoàn thể, sinh hoạt chuyên đề về thực hiện Chỉ thị 05, bám sát chủ đề hàng tháng; tăng cường hơn nữa trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, kiểm tra thực hiện các nội dung Chỉ thị ở các chi, đảng bộ.