Phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng tác động tích cực đến việc nâng cao dân trí

Ngày đăng bài: 29/05/2020 | Tác giả: Tuyết Mai

Qua 5 năm thực hiện Quyết định 281 của Thủ tưng Chính phủ về việc "Đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng đến năm 2020", trên địa bàn huyện Bình Đại đã có nhiều kết quả tích cực, tác động rất lớn trong việc nâng cao dân trí. Các mô hình "Gia đình học tập"; "Dòng học học tập", "Cộng đồng học tập"... không ngừng được nhân rộng, phát triển, qua đó, tạo nên phong trào học tập mạnh mẽ trong cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - văn hóa xã hội của huyện.

Từ khi thực hiện Quyết định 281, được sự quan tâm của các cấp chính quyền, sự vào cuộc của toàn xã hội, đến nay tất cả trẻ em trong độ tuổi của huyện đều được đến trường, người lớn được phổ cập không còn mù chữ. Đến nay, toàn huyện có 32.211 hộ đạt gia đình học tập, đạt 86,26%.

Mô hình "Dòng họ học tập" bắt đầu từ các gia đình trong dòng họ mà hợp thành. Các dòng họ dành thời gian đôn đốc con cháu tập trung học hành hiệu quả, tạo mọi điều kiện để con cháu đến trường và định hướng để các gia đình dành thời gian đôn đốc con cháu tập trung học tập hiệu quả, tạo mọi điều kiện để con cháu đi học và định hướng tốt việc chọn nghề nghiệp, chuyển từ lao động nông nghiệp sang lao động phi nông nghiệp. Qua đó, nhiều gia đình trong dòng họ có con em thành đạt ở mọi lĩnh vực trong xã hội, ổn định cuộc sống. Nhìn chung, nhờ sự quan tâm đến việc học tập mà trình độ dân trí của các dòng họ này ngày càng được nâng lên, tư duy phát triển kinh tế được chú trọng, tổ chức cuộc sống ngày càng hoàn thiện. Hầu hết các gia đình trong dòng họ có đời sống kinh tế ổn định, tích cực xây dựng nông thôn mới. Đến nay, đã công nhận được 20 dòng họ học tập, đạt tỷ lệ 57,14%.

Khen thưởng kịp thời sẽ tạo động lực để các em phấn đấu trong học tập. (Ảnh: Tuyết Mai)

Mô hình "Cộng đồng học tập" ấp, khu phố cũng có nhiều kết quả đáng ghi nhận. Huyện Bình Đại có 93 ấp, khu phố ở từng địa bàn khác nhau. Khi thực hiện mô hình này, huyện tập trung cho công tác tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức về học tập suốt đời, xây dựng kế hoạch xã hội học tập và xây dựng cộng đồng học tập. Các ngành chức năng huyện phối hợp tổ chức nhiều lớp học phổ cập xóa mù chữ, lớp dạy nghề, góp phần giúp người dân nâng cao dân trí, có tay nghề, thực hiện xóa đói giảm nghèo hiệu quả. Mô hình "Cộng đồng học tập" ấp, khu phố còn tác động thúc đẩy việc thực hiện nội dung của cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" ở khu dân cư, phong trào xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Đến nay, đã công nhận được 70 cộng đồng học tập ấp, khu phố, đạt tỷ lệ 75,26%.

Đặc biệt, mô hình đơn vị học tập đã tạo sự gắn kết xã hội để đưa địa phương phát triển kinh tế, phát triển xã hội. Trong đó, các đơn vị đẩy mạnh việc học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đến nay, toàn huyện có 20/20 xã, thị trấn được công nhận "Đơn vị học tập" cấp xã, 20/20 xã, thị trấn được công nhận "Cộng đồng học tập" cấp huyện.

Tặng học bổng, học phẩm giúp các em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục được đến trường. (Ảnh: Tuyết Mai)

Nhìn chung qua 5 năm thực hiện, Quyết định 281 của Thủ tường chính phủ đã góp phần thay đổi tư duy giáo dục, đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời, từng bước xóa mù chữ chức năng như: Mù ngoại ngữ, mù công nghệ, mù tin học và mù về những ngành nghề mới, góp phần phát triển kinh tế, xã hội, đặc biệt, góp phần thúc đẩy phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và xây dựng đời sống văn hóa ở huyện Bình Đại.