Thủ tướng Chính phủ Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục Quyết định số 1048

Ngày đăng bài: 26/06/2020 | Tác giả: Duy Thanh

Thủ tướng Chính Phủ vừa ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số Phụ lục Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ Tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm.

Theo đó, Quyết định 781/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ đã sửa đổi tên nhóm sản phẩm Dịch vụ du lịch - truyền thống - lễ hội thành nhóm Dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch và yêu cầu.

Đồng thời, Quyết định 781 cũng quy định rõ một số tiêu chí cần đạt tối thiểu trong đánh giá, phân hạng sản phẩm áp dụng đối với các nhóm sản phẩm, trừ nhóm sản phẩm Dịch vụ du lịch cộng đồng và điểm du lịch. Cụ thể, có 3 nhóm tiêu chí gồm: sản phẩm và sức mạnh cộng đồng; khả năng tiếp thị; chất lượng sản phẩm. Các nhóm tiêu chí này phân hạng từ 1 sao đến 5 sao.

Với nhóm tiêu chí là sản phẩm và sức mạnh cộng đồng thì cách phân hạng và đánh giá sản phẩm được xếp từ 1 sao như tỷ lệ sử dụng nguyên liệu địa phương đến năng lực sản xuất và mức độ sử dụng lao động, tiếp là quy mô sản xuất và tính hoàn thiện của bao bì, cuối cùng cao nhất 5 sao là bao bì hiện đại và tiện lợi.

Tương tự với nhóm khả năng tiếp thị phải xuất phát từ tài liệu mô tả về ý tưởng sản phẩm, sáng tạo phát triển sản phẩm, có câu chuyện gắn với nguồn gốc xuất xứ và có kênh phân phối sản phẩm, sản phẩm đạt điểm tối đa khi có hệ thống kênh phân phối sản phẩm.

Tại nhóm tiêu chí chất lượng sản phẩm, tiêu chí cần đạt tối thiểu theo từng phân hạng sản phẩm OCOP như sau: hạng 2 sao phải có hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm riêng nhóm vải và may mặc và nhóm lưu niệm - nội thất - trang trí phải có bản mô tả về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm; hạng 3 sao là hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm; hạng 4 sao phải có tính độc đáo và riêng nhóm lưu niệm - nội thất - trang trí phải có mức độ tinh xảo; hạng 5 sao là đảm bảo chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế, đáp ứng tiêu chuẩn thị trường đích.

Ngoài ra, Quyết định cũng đã nêu cụ thể về chức năng nhiệm vụ đối với cấp xã là Ủy ban nhân dân cấp xã rà soát, khuyến khích, hỗ trợ, và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia đăng ký và chuẩn bị hồ sơ sản phẩm, xác nhận các nội dung của hồ sơ minh chứng về tỷ lệ sử dụng lao động địa phương và nguồn nguyên liệu.