Hợp tác xã nông nghiệp Bình Khánh Đông Đại hội thường niên năm 2020

Ngày đăng bài: 03/07/2020 | Tác giả: Bảo Toàn

Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp Bình Khánh Đông nhiệm kỳ 2018 – 2023 vừa tổ chức Đại hội thường niên năm 2020. Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Liên minh HTX tỉnh, lãnh đạo huyện Mỏ Cày Nam và hơn 100 thành viên HTX Nông nghiệp Bình Khánh Đông tham dự.

HTX Nông nghiệp Bình Khánh Đông được thành lập tháng 12/2018. Khi thành lập, HTX có 54 thành viên, vốn điều lệ 200 triệu đồng. Đến nay, HTX Bình Khánh Đông có 24 thành viên chính thức, vốn đã góp được 46,5 triệu đồng. HTX hoạt động kinh doanh theo hình thức đa dịch vụ, gồm: nông nghiệp và phi nông nghiệp. Sau hơn 1 năm thành lập, HTX hoạt động chưa tương xứng với tiềm lực thực tế. Qua vận động có 194 người tham gia thành viên mới và đang vận động góp vốn điều lệ.

HTX Nông nghiệp Bình Khánh Đông đã vận động 194 người tham gia thành viên mới. (Ảnh: Bảo Toàn)

Đại hội đã cho ý kiến và thống nhất biểu quyết thông qua điều lệ, phương án sản xuất, kinh doanh, phương án tài chính HTX 6 tháng cuối năm 2020. Theo đó, HTX dự kiến, kinh doanh các dịch vụ như: kinh doanh phân bón; dịch vụ cung ứng thức ăn trong chăn nuôi; kinh doanh thu mua Dừa... Với vốn điều lệ dự kiến khoảng 400 triệu đồng. Trong đó, HTX Nông nghiệp Bình Khánh Đông xác định phải chủ động phân chia từng giai đoạn cụ thể để huy động và sử dụng có hiệu quả vốn; phát huy vai trò quản lý, điều hành của hội đồng quản trị, vai trò giám sát của ban kiểm soát và tinh thần trách nhiệm của các thành viên HTX trong việc tham gia thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh của HTX

Đại hội đã bầu bổ sung 2 thành viên Hội đồng quản trị, 2 thành viên Ban kiểm soát HTX nông nghiệp Bình Khánh Đông nhiệm kỳ 2018 - 2023. Ông Nguyễn Văn Bùi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm giám đốc HTX. Ông Phạm Thanh Sang  giữ chức Trưởng ban kiểm soát HTX.