Hồ sơ huyện Chợ Lách và thành phố Bến Tre đang được hoàn chỉnh trình Thủ tướng Chính phủ

Ngày đăng bài: 09/09/2020 | Tác giả: Hữu Lộc

Thực hiện Quyết định số 2540/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố địa phương đạt chuẩn nông thôn mới; địa phương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, hồ sơ đề nghị xét, công nhận huyện Chợ Lách đạt chuẩn nông thôn mới, thành phố Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới đã được Hội đồng Thẩm định Trung ương thông qua ngày 27 tháng 8 năm 2020 tại Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác của tỉnh với Hội đồng Thẩm định Trung ương. (Ảnh: Hữu Lộc)

Sau thời gian làm việc, Hội đồng Thẩm định Trung ương đã nhất trí (bằng hình thức bỏ phiếu kín) đề nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét, công nhận huyện Chợ Lách đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Bến Tre hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020. Tuy nhiên, để đảm bảo các điều kiện theo quy định trình Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Thẩm định Trung ương đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre chỉ đạo các sở, ngành liên quan, Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh, UBND huyện Chợ Lách và UBND thành phố Bến Tre giải trình, làm rõ và chỉ đạo khắc phục một số tồn tại, hạn chế trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện và thành phố. 

Đối với huyện Chợ Lách, cần rà soát, bổ sung, làm rõ mức thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn của huyện đến hết tháng 6/2020; tập trung chỉ đạo thực hiện và cam kết đến hết năm 2020 trên địa bàn huyện không còn nhà tạm, dột nát. Tập trung chỉ đạo, hỗ trợ để nâng cao thu nhập cho người dân và giảm nghèo bền vững trên cơ sở phát triển kinh tế nông nghiệp (sản xuất giống cây trồng, cây ăn quả, xây dựng thương hiệu sản phẩm hàng hóa đối với sản phẩm chủ lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực,...); bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống gắn với phát triển du lịch trên địa bàn. Có biện pháp kiểm soát chặt chẽ, xử lý các nguồn thải, nguồn có nguy cơ ô nhiễm môi trường; xây dựng và nhân rộng các mô hình phân loại rác tại nguồn; giải pháp nâng cao tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải (rác thải sinh hoạt; bao gói thuốc bảo vật thực vật sau sử dụng; rác thải y tế) và khắc phục tình trạng ô nhiễm tại 02 khu xử lý rác trên địa bàn; tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia bảo vệ môi trường và xây dựng cảnh quan sáng - xanh - sạch - đẹp, chấm dứt tình trạng đốt rác thải trong khuôn viên hộ gia đình. Làm rõ định hướng, lộ trình, giải pháp xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu đến năm 2025 phù hợp với điều kiện thực tế; quan tâm xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu về sản xuất giống cây trồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Trọng phát biểu giải trình trước Hội đồng Thẩm định Trung ương. (Ảnh: Hữu Lộc)

Đối với thành phố Bến Tre, vấn đề về thu nhập và môi trường được góp ý tương tự như huyện Chợ Lách, bên cạnh đó Hội đồng Thẩm định Trung ương nhấn mạnh thành phố Bến Tre cần phải có lộ trình, giải pháp cụ thể để hỗ trợ phát triển các hợp tác xã và cam kết đảm bảo mỗi xã có ít nhất 01 HTX hoạt động hiệu quả. Bổ sung, làm rõ việc sáp nhập xã, phường và kết quả đánh giá, công nhận xã đạt chuẩn sau sáp nhập theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 3372/BNN-VPĐP ngày 21/5/2020 về việc hướng dẫn xây dựng nông thôn mới đối với xã, huyện mới, được hình thành sau khi sáp nhập từ một số xã, huyện. Tập trung chỉ đạo, hỗ trợ để nâng cao thu nhập cho người dân và giảm nghèo bền vững trên cơ sở đẩy mạnh phát triển sản xuất hàng hóa đối với các sản phẩm chủ lực của địa phương và phát triển du lịch, dịch vụ trên địa bàn. Làm rõ định hướng, lộ trình, giải pháp xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2025 phù hợp với tiến trình đô thị hóa trên địa bàn Thành phố.

Đoàn công tác tỉnh Bến Tre làm việc với Hội đồng Thẩm định Trung ương (Ảnh: Hữu Lộc)

Hiện tại, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh đang phối hợp với các sở, ngành tỉnh có liên quan, Ban Chỉ đạo các Chương trình Mục tiêu quốc gia huyện Chợ Lách và thành phố Bến Tre khẩn trương rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ, đồng thời có kế hoạch, lộ trình, giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các tiêu chí xã, huyện nông thôn mới theo góp ý của Hội đồng Thẩm định Trung ương.