Châu Thành phấn đấu thực hiện tiêu chí số 2 góp phần xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới

Ngày đăng bài: 23/09/2020 | Tác giả: Trúc Lan

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay, bộ mặt nông thôn tại huyện Châu Thành có sự thay đổi mạnh mẽ; hạ tầng  ngày càng hoàn thiện. Có được kết quả trên, ngoài sự quan tâm của Nhà nước thì việc huy động đóng góp của người dân được xem là thành công lớn cho chương trình mang nhiều ý nghĩa xã hội, nhân văn sâu sắc này. Trong đó, có việc thực hiện Đề án số 3333của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về xây dựng giao thông nông thôn giai đoạn 2018-2020

Thời gian qua, UBND huyện Châu Thành đã chỉ đạo Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các ban ngành huyện, UBND các xã rà soát, điều chỉnh quy hoạch giao thông phù hợp với nhu cầu và nguồn lực để ưu tiên đầu tư xây dựng đảm bảo tính hiệu quả, đồng bộ, kết nối với các tuyến đường huyện, đường quốc lộ, phát huy được hiệu quả đầu tư, phục vụ giao thương, buôn bán, đi lại của nhân dân. Huyện đã điều chỉnh cục bộ quy hoạch giao thông tại các xã: An Hóa, Tường Đa, Sơn Hòa, Phú An Hòa, Quới Thành, An Khánh, An Hiệp, Tam Phước, Tiên Long, Giao Hòa, Phước Thạnh, Giao Long, Tân Phú, Phú Đức, Tân Thạch, Tiên Thủy.

Sau khi có Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, các xã đã triển khai ra dân kế hoạch thực hiện công trình và tập trung quyết liệt từ khâu thành lập Ban Vận động công trình, chia tổ tiến hành công tác vận động nhân dân đóng góp đất đai, hoa màu vật kiến trúc và kinh phí thực hiện nền hạ, chi phí nhân công, máy thi công thực hiện bê tông mặt đường công trình.

Đến nay, vốn đối ứng trong dân đã vận động được trên 16 tỷ đồng, đóng góp đất đai trên 109.000m2 với giá trị trên 35 tỷ đồng để thực hiện phần nền hạ công trình. Công tác giải phóng mặt bằng được các địa phương, các đơn vị viễn thông, cung cấp nước sinh hoạt phối hợp thực hiện di dời phục vụ việc xây dựng nền hạ. Các trụ điện trung, hạ thế trong phạm vi giải phóng mặt bằng các công trình đường liên xã, liên ấp đã đảm bảo được lập hồ sơ di dời theo quy định. Đến nay, đã thực hiện 17 công trình với tổng kinh phí 2,139 tỷ đồng (hoàn thành 15 công trình, đang triển khai 02 công trình). Còn 03 công trình đang lập hồ sơ thực hiện.

Nhân dân Châu Thành tích cực đóng góp xây dựng giao thông nông thôn. (Ảnh: Trúc Lan)

UBND huyện đã đề xuất và  được UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư 22 công trình đường liên xã (ĐX) thực hiện theo Đề án với tổng chiều dài 34.630m, kinh phí thực hiện 54,211 tỷ đồng. Đến nay có 14 công trình đã hoàn thành nghiệm thu đưa vào sử dụng với tổng chiều dài 20.500m kinh phí thực hiện 32,192 tỷ đồng, các công trình còn lại đang triển khai thi công (sẽ hoàn thành trong năm 2020).

Thực hiện Đề án 3333 huyện đã đầu tư thực hiện 06 công trình đường liên ấp theo Kế hoạch số 2835 với tổng chiều dài 4.971m, kinh phí  thực hiện 6,582 tỷ đồng, trong đó ngân sách huyện hỗ trợ 4,993 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 1,589 tỷ đồng. Đến nay, 05 công trình đã nghiệm thu đưa vào sử dụng,  công trình còn lại đang triển khai thi công.

Để chào mừng ngày Bến Tre Đồng Khởi 17/1, huyện Châu Thành có 05 xã thực hiện công trình giao thông nông thôn theo Đề án 3333 của UBND tỉnh: An Hóa, Tường Đa, Qưới Thành, An Hiệp, Giao Hòa với tổng chiều dài 5.700m, kinh phí thực hiện 9,628 tỷ đồng. Trong đó, Ngân sách tỉnh hỗ trợ 7,267 tỷ đồng, vốn đối ứng trong dân 2,361 tỷ đồng và đã hoàn thành đưa vào sử dụng.

Bên cạnh đó, UBND huyện Châu Thành đã tổ chức thực hiện các công trình đường liên ấp theo phương thức Nhà nước và Nhân dân cùng làm. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 06 công trình đường liên ấp đang triển khai thực hiện với tổng chiều dài 4.971m kinh phí thực hiện 6,582 tỷ đồng. Ngoài ra, nhân dân còn đóng góp trên 10.000m2  đất với trị giá trên 3 tỷ đồng để thực hiện phần nền hạ công trình.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, triển khai thực hiện Đề án 3333 của UBND tỉnh bước đầu vẫn còn lúng túng. Một số nơi người dân chưa nắm được cách thức thực hiện theo nội dung Đề án. Công tác vận động kinh phí thực hiện nền hạ công trình và thuê nhân công, máy thi công thực hiện đổ bêtông mặt đường trong dân gặp nhiều khó khăn. Tiến độ di dời các trụ điện trung, hạ thế và bê tông mặt đường các công trình còn chậm. Sự chủ động triển khai thực hiện tại một số địa phương chưa cao, còn để đôn đốc, nhắc nhở nhiều lần.

Trong thời gian tới, huyện Châu Thành sẽ tiếp tục phát huy những kinh nghiệm đạt được, tăng cường sự lãnh đạo của các Cấp ủy Đảng, quản lý điều hành của Chính quyền, tuyên truyền vận động của Ban Dân vận, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến xã để tạo sự đoàn kết, đồng thuận quyết tâm trong các tầng lớp nhân dân, tiếp tục phấn đấu thực hiện tiêu chí số 2 về giao thông, góp phần xây dựng huyện đạt chuẩn Nông thôn mới vào năm 2025.

Hàng năm, thực hiện rà soát quy hoạch, đối chiếu với nhu cầu từng địa phương, để từ đó xác định mục tiêu nhiệm vụ và các giải pháp cụ thể hỗ trợ các xã trong xây dựng giao thông nông thôn nhằm duy trì và nâng cao chất lượng các xã đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục huy động mọi nguồn lực của địa phương, huy động sức dân, sự tham gia chung sức đồng hành của các doanh nghiệp, sự ủng hộ của con em xa quê và phát huy có hiệu quả các chính sách hỗ trợ của nhà nước để tiếp tục xây dựng các công trình giao thông nông thôn trên địa bàn huyện.