Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực triển khai Chương trình OCOP năm 2020 đợt 2

Ngày đăng bài: 04/11/2020 | Tác giả: Duy Thanh

Vừa qua, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh đã phối hợp Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II tổ chức Hội nghị tập huấn nâng cao năng lực triển khai, thực hiện Chương trình OCOP năm 2020 đợt 2 cho 188 đại biểu là cán bộ phụ trách OCOP cấp huyện, xã và chủ thể sản xuất, nhằm tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ khi tham gia Chương trình OCOP của địa phương.

Quang cảnh lớp tập huấn. (Ảnh: Duy Thanh)

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018 nhằm phát triển kinh tế theo hướng phát triển nội sinh và gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân nhất là khu vực nông thôn. Đồng thời, Chương trình cũng là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Đối với Bến Tre, UBND tỉnh đã Phê duyệt Đề án Chương trình Mỗi xã một sản phẩm tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030.

Thạc sĩ Ngô Văn Toại - Giảng viên Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II báo cáo tập huấn. (Ảnh: Duy Thanh)

Tại Hội nghị tập huấn, các đại biểu được nghe Thạc sĩ Ngô Văn Toại - Giảng viên Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển nông thôn II trình bày các nội dung chuyên sâu về Chương trình OCOP. Đối với cán bộ phụ trách OCOP tập trung các kỹ năng cơ bản (thu thập và phân tích thông tin, nghe và thuyết trình), kỹ năng tuyên truyền, vận động cộng đồng tham gia OCOP, kỹ năng phân tích đề xuất ý tưởng, đăng ký ý tưởng và lựa chọn ý tưởng sản phẩm tham gia chương trình OCOP, kỹ năng xây dựng phương án sản xuất kinh doanh sản phẩm tham gia chương trình OCOP. Về phía các chủ thể sản xuất sau lớp tập huấn, đại biểu sẽ nắm được các vấn đề như lý thuyết chung về kinh doanh, doanh nghiệp; khái niệm vốn, các loại vốn, các phương pháp huy động vốn; các mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh; phương pháp lựa chọn ý tưởng và đăng ký ý tưởng tham gia chương trình OCOP; tập huấn kỹ năng xây dựng phương án sản xuất kinh doanh sản phẩm tham gia chương trình OCOP; phương pháp tự đánh giá xếp hạng sản phẩm của chủ thể sản xuất theo bộ tiêu chí của Chương trình OCOP.