Đến năm 2030, Bến Tre có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới

Ngày đăng bài: 19/11/2020 | Tác giả: Tôn Đức Tài

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bến Tre vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt Kết luận số 80-KL/TW của Ban Bí thư và Kết luận số 81-KL/TW của Bộ Chính trị cho các thành viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, các ban quản lý dự án tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể huyện, thành phố, Bí thư Đảng ủy các xã, phường, thị trấn. Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thị Hoàng Yến, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Văn Dũng chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Tôn Đức Tài)

Hội nghị được nghe Giám đốc Sở Tư pháp Võ Minh Thưởng quán triệt kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Kế hoạch số 270-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 80-KL/TW. Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đoàn Văn Đảnh quán triệt Kết luận số 81-KL/TW, ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh lương thực quốc gia đến năm 2020; Chương trình số 01-CTr/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 81-KL/TW của Bộ Chính trị đến năm 2030.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đoàn Văn Đảnh báo cáo tại hội nghị. (Ảnh: Tôn Đức Tài)

Theo Chương trình số 01-CTr/TU, mục tiêu đến năm 2030, tại Bến Tre, GRDP khu vực nông, lâm, thủy sản tăng bình quân 4%/năm, tốc độ tăng giá trị sản xuất bình quân 3,8%/năm. Cơ cấu giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 45%, lâm nghiệp đạt 0,15%, thủy sản đạt 54,85%. Giá trị sản phẩm trồng trọt đạt 190 triệu/ha, thủy sản đạt 500 triệu/ha. Chỉ tiêu sản phẩm chủ yếu: lúa 14.000ha canh tác, diện tích gieo trồng 24.000ha; dừa 74.000ha; cây ăn trái 30.000ha; heo 620.000 con; bò 270.000 con; gia cầm 10 triệu con; diện tích nuôi trồng 50.000ha, đất nông nghiệp 6.300ha, trong đó đất có rừng 5.000ha (diện tích canh tác thủy sản 39.000ha). 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, 59 xã đạt chuẩn nông thông mới nâng cao; 65 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 04 huyện đạt huyện nông thôn mới; 02 huyện đạt nông thôn mới kiểu mẫu; hộ dân nông thôn sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 99%, nước sạch đạt 75%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể còi giảm xuống dưới 19% và thể nhẹ cân xuống dưới 10%; tỷ lệ trẻ em béo phì dưới 5 tuổi ở nông thôn dưới 5% và thành thị dưới 6%.

Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi phát biểu kết luận hội nghị. (Ảnh: Tôn Đức Tài)

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Phan Văn Mãi đề nghị các cấp, các ngành, các đơn vị tập trung triển khai, quán triệt và thực hiện tốt 02 kết luận triển khai tại hội nghị.

Đối với Kết luận số 80-KL/TW, cần quan tâm, công tác phổ biến pháp luật phải đi liền với chấp hành pháp luật, cần đánh giá việc chấp hành pháp luật để đo lường kết quả giáo dục pháp luật; các cấp ủy, chính quyền quan tâm việc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, vận dụng cho đúng và phát huy tốt nhất vai trò của pháp luật phù hợp với tình hình phát triển xã hội. Tập trung triển khai, xây  dựng mô hình chấp hành pháp luật tại từng gia đình, ấp, khu phố, cơ quan, đơn vị; Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp Sở Tư pháp xây dựng chương trình, tổ chức giáo dục pháp luật trong nhà trường. Báo, đài, Mặt trân Tổ quốc và các đoàn thể, tận dụng mạng xã hội, qua nhiều kênh, xác định trong tâm, trọng điểm, tăng cường các hình thức tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến với tổ nhân dân tự quản, từng hộ dân một cách phù hợp.

Đối với Kết luận 81-KL/TW, cần đảm bảo an ninh lương thực một cách hiệu quả nhất; quan tâm đến yếu tố kinh tế, thị trường, hiệu quả về nguồn lực, nâng cao thu nhập đời sống của người dân. Trong triển khai gắn các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ tỉnh. Quan tâm việc cơ cấu lại sản xuất; Gắn chế biến với thị trường; xây dựng vùng sản xuất tập trung; áp dụng sản xuất sạch, an toàn,.. Sử dụng có hiệu quả tài nguyên đất; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất. Đảm bảo công tác quản lý tài nguyên đất, nước, bảo vệ môi trường,…