Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020

Ngày đăng bài: 18/06/2018 | Tác giả: Duy Thanh

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành văn bản số 3626/BKHĐT-HTX ngày 31 tháng 5 năm 2018 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020 trong Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020 nhằm khuyến khích, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển hợp tác xã mới, tác động trực tiếp vào sản xuất, kinh doanh của kinh tế thành viên; tăng cường tính tự chủ, khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế của hợp tác xã, nâng cao hơn nữa vai trò của hợp tác xã đối với sự phát triển, bảo đảm an sinh xã hội của đất nước; tăng cường năng lực cạnh tranh của kinh tế hộ gia đình đặc biệt là kinh tế hộ nông dân và các cơ sở sản xuất, kinh doanh quy mô vừa và nhỏ trong điều kiện cơ chế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế; góp phần ổn định kinh tế, chính trị, xã hội. Trên cơ sở thành lập, tổ chức lại hoạt động của các hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã phù hợp với quy định của Luật Hợp tác xã năm 2012, mở rộng hình thức liên hiệp hợp tác xã quy mô vùng và quốc gia, nhất là ở lĩnh vực tín dụng, nông nghiệp; khuyến khích thành lập hợp tác xã quy mô lớn thông qua hợp nhất, sáp nhập hợp tác xã và nâng cao hiệu quả hoạt động của hợp tác xã thông qua tăng cường năng lực tổ chức, điều hành, hoạt động, kinh doanh cho các hợp tác xã; các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; xúc tiến thương mại; đầu tư kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất; chế biến sản phẩm. Nội dung hướng đến hỗ trợ đối với hợp tác xã về bồi dưỡng nguồn nhân lực, xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường, ứng dụng khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới, thành lập mới, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã. Ngoài ra còn hỗ trợ đối với hợp tác xã nông, lâm, ngư, diêm nghiệp về hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, hỗ trợ vốn, giống khi gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh và hỗ trợ về chế biến sản phẩm.

Dựa trên Quyết định này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành hướng dẫn cụ thể thêm hai nội dung hỗ trợ được bố trí từ nguồn vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Thứ nhất về hỗ trợ nguồn nhân lực chủ yếu là cán bộ quản lý hợp tác xã và thành viên hợp tác xã, đối với việc lập kế hoạch bồi dưỡng, nguồn kinh phí, mức hỗ trợ và cơ chế tài chính thực hiện theo quy định tại Thông tư số 340/TT-BTC ngày 29 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về mức hỗ trợ và cơ chế tài chính hỗ trợ bồi dưỡng nguồn nhân lực của hợp tác xã, thành lập mới hợp tác xã, tổ chức lại hoạt động của hợp tác xã theo chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2015 - 2020.

Thứ hai về hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 15/2016/TT-BNNPTNT ngày 10 tháng 6 năm 2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn điều kiện và tiêu chí thụ hưởng hỗ trợ đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng đối với hợp tác xã nông nghiệp. Trên cơ sở điều kiện thực tế, ưu tiên hỗ trợ các dự án đầu tư xây dựng các công trình kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh cho công đồng thành viên hợp tác xã nông nghiệp theo thứ tự từ xưởng sơ chế, chế biến đến công trình kết cấu hạ tầng vùng nuôi trồng thủy, hải sản, công trình thủy lợi, giao thông nội đồng trong lĩnh vực trồng trọt, lâm nghiệp, diêm nghiệp, công trình điện, nước sinh hoạt, chợ đến sân phơi, nhà kho, cửa hàng vật tư nông nghiệp.

Ngồn kinh phí và mức hỗ trợ sẽ căn cứ khả năng cân đối của ngân sách từng địa phương và kinh phí hỗ trợ từ ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh quy định mức hỗ trợ cụ thể của ngân sách nhà nước, đảm bảo mức hỗ trợ từ ngân sách Trung ương không quá 80% tổng mức đầu tư dự án, hợp tác xã đóng góp tối thiểu 20% tổng mức đầu tư của dự án theo đúng quy định. Về quy trình lập kế hoạch đầu tư theo quy định tại Thông tư số 01/2017/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 12 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn quy trình lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia.