Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre triển khai nhiều chính sách hỗ trợ phát triển hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020

Ngày đăng bài: 09/07/2018 | Tác giả: Duy Thanh

Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre vừa ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020 theo Quyết định 461/QĐ-TTg ngày 27 tháng 4 năm 2018 và Chương trình Mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020 theo Quyết định 490/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ.

Để đến năm 2020 đạt mục tiêu 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp có hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các Hợp tác xã cần tập trung thực hiện duy trì, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của khoảng 4.400 hợp tác xã nông nghiệp đã được phân loại và đánh giá có hiệu quả năm 2017. Thực hiện đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao để có trên 1.500 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp; nâng cao chất lượng hoạt động của các hợp tác xã nông nghiệp yếu, kém để phấn đấu có trên 5.400 hợp tác xã hoạt động hiệu quả (trong tổng số hơn 6.400 hợp tác xã yếu kém hiện nay) và thành lập mới, tạo điều kiện cho 5.200 hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả. Đối với liên hiệp hợp tác xã, cần xây dựng các mô hình điểm về liên hiệp hợp tác xã; phấn đấu có trên 50 liên hiệp hợp tác xã hoạt động có hiệu quả.

Theo Đề án, nhiệm vụ của các ngành, địa phương sẽ tiến hành củng cố nâng cao hiệu quả các hợp tác xã nông nghiệp; trong năm 2018 phải xử lý dứt điểm việc giải thể, chuyển đổi sang loại hình khác đối với các hợp tác xã đã ngừng hoạt động; lựa chọn các ngành hàng chủ lực của quốc gia và địa phương để thúc đẩy việc thành lập hợp tác xã chuyên ngành nhằm tổ chức lại sản xuất trong từng ngành hàng; phát triển hợp tác xã với sản phẩm đặc trưng làng, xã theo lợi thế các vùng miền.

Đồng thời, trên cơ sở đánh giá hoạt động của liên hiệp hợp tác xã có hiệu quả để có giải pháp củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động các liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hiện có, lựa chọn một số hợp tác xã có cùng loại hình sản xuất hoặc các hợp tác xã có loại hình sản xuất khác nhau nhưng hỗ trợ có hiệu quả cho nhau trong quá trình sản xuất và tiêu thụ sản phẩm như: hợp tác xã sản xuất; hợp tác xã dịch vụ đầu vào, đầu ra để hướng dẫn, vận động và giúp đỡ thành lập liên hiệp hợp tác xã theo luật, phấn đấu mỗi tỉnh có sản xuất nông sản hàng hóa phát triển, có ít nhất 01 liên hiệp hợp tác xã hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp.

Chương trình Mỗi xã một sản phẩm là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị; là giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của Chương trình là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp và dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các tổ chức kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân thực hiện. Nhà nước đóng vai trò kiến tạo, ban hành khung pháp lý và chính sách để thực hiện, hỗ trợ các khâu đào tạo, tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ, xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm, định hướng quy hoạch các vùng sản xuất hàng hóa, dịch vụ. Chương trình hướng đến phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh (ưu tiên phát triển hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa) để sản xuất các sản phẩm truyền thống, dịch vụ có lợi thế đạt tiêu chuẩn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế, góp phần phát triển kinh tế nông thôn; góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao thu nhập, đời sống cho nhân dân và thực hiện hiệu quả nhóm tiêu chí "Kinh tế và tổ chức sản xuất" trong Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới; thông qua việc phát triển sản xuất tại khu vực nông thôn, góp phần thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn hợp lý (hạn chế dân di cư ra thành phố), bảo vệ môi trường và bảo tồn những giá trị truyền thống tốt đẹp của nông thôn Việt Nam.

Để Chương trình thực sự hiệu quả cần thực hiện một số nội dung chính như sau: xây dựng hệ thống quản lý, điều hành Chương trình OCOP đồng bộ từ trung ương đến địa phương (tỉnh, huyện, xã); ban hành Bộ tiêu chí, quy trình đánh giá, xếp hạng sản phẩm; ban hành và áp dụng chính sách đồng bộ để thực hiện hiệu quả Chương trình OCOP trên phạm vi cả nước; củng cố, hoàn thiện tổ chức sản xuất theo hướng liên kết giữa hộ sản xuất với hợp tác xã và doanh nghiệp; triển khai thực hiện các mô hình Làng văn hóa du lịch; triển khai xây dựng Trung tâm thiết kế sáng tạo phát triển sản phẩm OCOP gắn với quảng bá, giới thiệu sản phẩm ở những vùng có đủ điều kiện; đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại và quảng bá thương hiệu sản phẩm OCOP; đào tạo, tập huấn kiến thức chuyên môn quản lý sản xuất, kinh doanh cho cán bộ quản lý nhà nước, lãnh đạo doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ hộ sản xuất có đăng ký kinh doanh tham gia Chương trình.

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ ngành Ngân hàng, góp phần thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển 15.000 hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp và Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Bến Tre giai đoạn 2018 – 2020, nhằm phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre đề ra kế hoạch tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm:

Thứ nhất là triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng trọng điểm phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và các đối tượng tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm: Tập trung nguồn vốn cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, các ngành, lĩnh vực ưu tiên khuyến khích phát triển; đẩy mạnh cho vay doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác nông nghiệp hoạt động hiệu quả, các hộ sản xuất ở các địa phương, các đối tượng tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm; Chủ động tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách về Chương trình Mỗi xã một sản phẩm và tích cực triển khai các chương trình tín dụng đối với ngành, lĩnh vực theo chủ trương của Chính phủ hoặc các Chương trình có đối tượng thụ hưởng là hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã như: Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 09/6/2015; Chương trình cho vay hỗ trợ giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông sản, thủy sản theo Quyết định số 68/2013/QĐ-TTg ngày 14/11/2013; Chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết số 30/CP ngày 07/3/2017…; Triển khai có hiệu quả Chương trình kết nối Ngân hàng – Doanh nghiệp, chủ động làm việc trực tiếp với khách hàng vay vốn để tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp, hợp xã, hộ sản xuất tiếp cận nguồn vốn tín dụng ngân hàng theo quy định pháp luật.

Thứ hai là đa dạng hóa và nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng như: Các tổ chức tín dụng quan tâm việc mở rộng mạng lưới hoạt động đến các vùng nông thôn để giúp các hộ dân, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, doanh nghiệp thuận lợi trong tiếp cận dịch vụ ngân hàng. Nghiên cứu phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm tín dụng phù hợp với đối tượng là hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ, các đối tượng tham gia Chương trình OCOP-BT; đổi mới quy trình cho vay, đơn giản hóa thủ tục giao dịch, tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận vốn phục vụ sản xuất kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo an toàn vốn vay.

Thứ ba là thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất tại địa bàn các huyện, thành phố. Cụ thể là tổ chức các buổi đối thoại với doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác, hộ sản xuất tại địa bàn các huyện, thành phố để nắm bắt và chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc của các đối tượng nêu trên trong quan hệ giao dịch với ngân hàng. Trong năm 2018, dự kiến thí điểm tổ chức tại địa bàn 02 huyện, còn lại 07 huyện và thành phố Bến Tre tiếp tục tổ chức trong năm 2019 (có kế hoạch tổ chức riêng đối với từng huyện, thành phố).

Thứ tư là tổ chức khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động, nhu cầu vốn của các hợp tác xã nông nghiệp, các đối tượng tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm trước hết là Ngân hàng Nhà nước tỉnh chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Liên minh Hợp tác xã tỉnh thành lập Đoàn khảo sát, đánh giá tình hình hoạt động và nhu cầu vốn của các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn, các đối tượng dự kiến tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm. Qua đó nắm bắt và chỉ đạo giải quyết kịp thời các khó khăn về vốn tín dụng, đề xuất, kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh và Ngân hàng nhà nước Việt Nam các giải pháp nhằm tháo gỡ các điểm nghẽn tín dụng, nâng cao khả năng tiếp cận vốn vay của hợp tác xã, các đối tượng tham gia Chương trình Mỗi xã một sản phẩm.

Thứ năm là phối hợp tổ chức tập huấn về nâng cao năng lực tài chính và tiếp cận tín dụng cho các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn dựa trên cơ sở kết quả khảo sát, Ngân hàng nhà nước tỉnh chủ trì phối hợp với Liên minh hợp tác xã tỉnh tổ chức lớp tập huấn cho các hợp tác xã nông nghiệp về các quy định pháp luật liên quan đến hoạt động hợp tác xã; triển khai, phổ biến các chương trình tín dụng ưu đãi dành cho đối tượng hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, đồng thời tư vấn, góp ý một số nội dung để hợp tác xã nâng cao khả năng hoạt động, năng lực tài chính, thuận lợi trong tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng.