Ba Tri sôi nổi phong trào thi đua “Đồng Khởi mới”

Ngày đăng bài: 26/12/2019 | Tác giả: Trần Xiện

Qua 5 năm triển khai thực hiện, Chỉ thị số 16-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát động Phong trào thi đua "Đồng Khởi mới" được hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở ở Ba Tri tiếp thu, nhận thức và hành động bằng những việc cụ thể, tạo nên phong trào thi đua sôi nổi, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra.

Từ năm 2016 đến nay, Huyện ủy Ba Tri đã chỉ đạo các xã tổ chức lễ phát động rộng rãi trong cán bộ và nhân dân về hưởng ứng phong trào thi đua "Đồng Khởi mới". Năm 2017, Huyện ủy ban hành Nghị quyết số 46-NQ/HU ngày 06/3/2017 về xây dựng phát triển Thị trấn Ba Tri thành Thị xã Đồ Chiểu giai đoạn 2017 - 2020, đồng thời tiến hành thực hiện các mục tiêu xây dựng đô thị loại IV thị trấn Ba Tri, thị trấn Tiệm Tôm, các trung tâm xã An Ngãi Trung, Mỹ Chánh, Tân Xuân đạt đô thị loại V.

Kết cấu hạ tầng nông thôn được đầu tư xây dựng khang trang. (Ảnh: Trần Xiện)

Qua công tác tuyên truyền, đa số cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức được mục đích, ý nghĩa, phương châm của phong trào thi đua "Đồng Khởi mới",  các chi, đảng bộ đã chọn nội dung, nhiệm vụ trọng tâm để đăng ký quyết tâm thực hiện. Hầu hết các nội dung đăng ký gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết XI Đảng bộ huyện. Các nội dung đăng ký như xây dựng, chỉnh trang và hoàn thiện tiêu chí đô thị loại IV, V, thực hiện các tiêu chí xã nông thôn mới, xây dựng hệ thống chính trị, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh cải cách hành chính, tinh thần, thái độ ứng xử văn hóa công sở của cán bộ, công chức, phong trào huy động sức dân xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn,…

Đến nay, Thị trấn Ba Tri đã được công nhận đô thị loại IV, An Ngãi Trung được công nhận đô thị loại V, đang trình UBND tỉnh công nhận lại đô thị loại V An Thủy, có 7 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới; hệ thống chính trị thường xuyên được kiện toàn, cải cách hình chính chuyển biến tích cực.

Một góc đô thị loại IV thị trấn Ba Tri. (Ảnh: Trần Xiện)

Trong 5 năm qua, huyện Ba Tri đã tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, huy động từ nhiều nguồn lực để triển khai xây dựng các công trình hạ tầng theo các tiêu chí đô thị. Để thực hiện mục tiêu xây dựng đô thị loại IV Thị trấn Ba Tri, đô thị loại V các xã An Thủy, An Ngãi Trung, Mỹ Chánh, Tân Xuân, từ năm 2015 đến nay, huyện đã huy động trên 878 tỷ đồng, vốn ngân sách trung ương, tỉnh, huyện, xã. Nhìn chung, qua 5 năm tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng, hầu hết các công trình theo kế hoạch đều được triển khai thực hiện, đạt tiến độ. Nhờ đó mục tiêu xây dựng đô thị đảm bảo theo lộ trình đề ra.

Xây dựng nông thôn mới, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống cho nhân dân, nhất là khu vực nông thôn được huyện đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, huyện có 7 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm Tân Thủy, Mỹ Nhơn, An Ngãi Trung, Mỹ Hòa, Vĩnh An, An Phú Trung, Mỹ Chánh. Ngoài ra, có 3 xã đạt 15 tiêu chí là Vĩnh Hòa, Mỹ Thạnh, Phú Lễ; 1 xã đạt 14 tiêu chí là Tân Mỹ; 1 xã đạt 13 tiêu chí là An Bình Tây; 4 xã đạt 12 tiêu chí là Phú Ngãi, Bảo Thuận, Phước Tuy, An Đức; 6 xã đạt 11 tiêu chí là An Ngãi Tây, Bảo Thạnh, An Thủy, Tân Hưng, Tân Xuân, An Hòa Tây và 1 xã đạt 10 tiêu chí là An Hiệp.

Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới được cán bộ và nhân dân Ba Tri hưởng ứng tích cực. (Ảnh: Trần Xiện)

Thu nhập bình quân đầu người từ 32,89 triệu đồng năm 2015 đến năm 2019 tăng lên 47,02 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 6,78%. Đến nay trên địa bàn huyện có hơn 271 doanh nghiệp đang hoạt động, có hơn 5.000 lao động đang việc trong các doanh nghiệp. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 57,8%, tăng 14,88% so năm 2015. Cùng với công tác đào tạo, dạy nghề ngắn hạn, huyện đã giải quyết việc làm cho 8.851 lao động, đạt 118%; xuất khẩu lao động 1.063 người, đạt 212,6% kế hoạch. Chất lượng giáo dục - đạo tạo từng bước được nâng chất. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được quan tâm thực hiện, các dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ. Phong trào "Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa" tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, chất lượng ngày càng được nâng lên. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh được giữ vững, ổn định.

Trong thời gian tới, Ba Tri tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị và mỗi người dân trong thực hiện phong trào thi đua "Đồng Khởi mới"; tạo ra sự chuyển biến trong mỗi gia đình, mỗi ngành, địa phương bằng những hành động cụ thể, thiết thực, đem lại lợi ích cho nhân dân. Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, tạo sự chuyển biến đột phá trong xây dựng đô thị, tập trung nâng chất đô thị loại IV Thị trấn Ba Tri, đô thị loại V xã An Ngãi Trung; hoàn thành tiêu chí và được công nhận đô thị loại V trung tâm các xã Mỹ Chánh, Tân Xuân. Hoàn thành đưa vào sử dụng các công trình trọng điểm: Đường Kênh hành chính, chợ Cầu Xây, mở rộng đường Trần Hưng Đạo, giai đoạn 2 hạ tầng Cụm công nghiệp Thị trấn - An Đức, Công viên trung tâm Thị trấn Ba Tri… Huy động mọi nguồn lực đẩy mạnh tiến độ xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu đến năm 2025 có thêm 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 6 xã nông thôn mới nâng cao, phấn đấu đến năm 2030 đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Tăng cường công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh đúng thực chất.