Ba Tri xây dựng gia đình trong thời đại mới

Ngày đăng bài: 06/04/2020 | Tác giả: Trần Xiện

Qua 15 năm thực hiện Chỉ thị 49-CT/TW ngày 21/02/2005 của Ban Bí thư khóa IX về "Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước", huyện Ba Tri đã đạt được một số kết quả nhất định. Qua đó, nhận thức trong cán bộ và nhân dân về công tác xây dựng gia đình trong thời kỳ mới không ngừng nâng cao, bức tranh gia đình ở địa phương đã có nhiều khởi sắc.

Để thực hiện tốt Chỉ thị 49, huyện Ba Tri đẩy mạnh tuyên truyền về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của gia đình và xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước (CNH-HĐH) bằng nhiều hình thức, đặc biệt là tuyên truyền về Luật Hôn nhân và Gia đình, Luật Bảo vệ chăm sóc và Giáo dục trẻ em, Pháp lệnh Dân số; hướng dẫn kiến thức và kỹ năng tổ chức cuộc sống gia đình văn minh, tiến bộ…, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, ấm no và bình đẳng. Qua đó, nhận thức của các cấp, các ngành, cộng đồng thành viên trong gia đình về vị trí, vai trò của gia đình trong thời kỳ CNH-HĐH được nâng cao. Các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan dần được loại bỏ trong đời sống xã hội, thay thế bằng những hành vi ứng xử văn minh hơn.

Công tác truyền thông xây dựng gia đình hạnh phúc, tổ chức ngày Gia đình Việt Nam, thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" được duy trì thường xuyên, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân và mang lại hiệu quả cao trong việc triển khai xây dựng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình ở địa phương, hạn chế nạn bạo hành trong gia đình, ổn định để phát triển kinh tế.

Công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình luôn được các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp thực hiện. Từ đó, góp phần tích cực trong việc thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ; củng cố, duy trì tình làng nghĩa xóm, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau; thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng xã văn hóa, xã nông thôn mới.

Hoạt động xây dựng gia đình theo tiêu chí "ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc" đã góp phần hình thành những giá trị nhân văn mới; các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ phần lớn chỉ sinh từ 1 đến 2 con nhằm nuôi con khỏe, dạy con ngoan. Bình đẳng giới và quyền trẻ em được các gia đình tiếp nhận, mối quan hệ vợ chồng từng bước được cải thiện theo hướng bình đẳng, dân chủ, hợp tác và chia sẻ những khó khăn. Vai trò người phụ nữ trong gia đình được nâng lên, tư tưởng trọng nam khinh nữ, gia trưởng được khắc phục, tình trạng áp đặt trong hôn nhân, nạn tảo hôn… dần được loại bỏ. Số gia đình văn hóa, gia đình tiêu biểu, tỷ lệ người lớn gương mẫu, trẻ em chăm ngoan tăng hàng năm, nạn bạo hành, ngược đãi trẻ em, người già dần được khắc phục.

Huyện Ba Tri có gần 80% hộ được công nhận gia đình văn hóa 3 năm liên tục. (Ảnh: Trần Xiện)

Phát triển kinh tế hộ gia đình là giải pháp phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Huyện Ba Tri đã có nhiều chủ trương, chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho các hộ gia đình phát triển sản xuất, kinh doanh, nâng cao chất lượng cuộc sống. Kinh tế tư nhân phát triển khá mạnh, thu hút nhiều lao động, giải quyết việc làm, tăng nhanh lượng hàng hóa, tăng nguồn thu ngân sách Nhà nước, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu kinh tế trên địa bàn huyện. Toàn huyện hiện có hơn 5.800 hộ kinh doanh, 230 doanh nghiệp, 19 hợp tác xã, 02 quỹ tín dụng nhân dân, đây là nguồn lực quan trọng để phát triển kinh tế địa phương.

Sự phối hợp của các ban, ngành, đoàn thể xây dựng gia đình văn hoá, xã văn hóa, ấp văn hóa ngày càng có hiệu quả. Nhờ thực hiện tốt công tác phối hợp tuyên truyền, vận động, đến nay toàn huyện có hơn 48.140 hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa, chiếm 94,7% tổng số hộ, trong đó có 79,3% số hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục; có 100% ấp, khu phố văn hóa, có 23/23 xã, thị trấn đạt chuẩn xã, thị trấn văn hóa.

Tổ chức bộ máy không ngừng được kiện toàn và chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình không ngừng được nâng cao. Đến nay, toàn huyện đã thành lập 23 Ban Chỉ đạo công tác gia đình và Ban Chủ nhiệm địa chỉ tin cậy phòng, chống bạo lực gia đình tại các xã, thị trấn; mô hình Câu lạc bộ xây dựng gia đình phát triển bền vững và nhóm xung kích phòng, chống bạo lực gia đình đến nay huyện đã triển khai đều khắp tại 23/23 xã, thị trấn và các ấp, khu phố; có 56 điểm tạm lánh, điểm trợ giúp pháp lý, tổ nhóm tư vấn, cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình và ra mắt 9 địa chỉ tin cậy tại cồng đồng.

Theo ông Bùi Thành Dương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Ba Tri, trong thời gian tới, huyện Ba Tri tiếp tục quán triệt, phổ biến nội dung Chỉ thị 49/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác gia đình trong thời kỳ CNH - HĐH đất nước. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền đối với công tác gia đình nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành và cộng đồng về vị trí, vai trò, quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ của gia đình trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước. Thực hiện có hiệu quả Đề án, Chương trình, Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030. Nâng cao mức sống gia đình trên cơ sở phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm, tăng thu nhập và phúc lợi, đặc biệt là đối với các gia đình chính sách. Tiếp tục thực hiện xã hội hoá công tác gia đình.