Sign In

{{filter.ViewName}}

({{dataItem.PublishedDateText}})
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Phân loại
  
  
  
  
  
Tóm tắt
  
  
  
  
Quyết định Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021Quyết định Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
1/5/2021 10:00 AMNo2Đã ban hành250000250000Thông báoTinQuyết định Công bố công khai dự toán ngân sách năm 2021/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
1/5/2021 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020Thông báo Kết quả xét tuyển viên chức Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
12/15/2020 10:00 AMNo2Đã ban hành250000250000Thông báoTinThông báo Kết quả xét tuyển viên chức Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
12/15/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo Kết quả Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (Vòng 1)Thông báo Kết quả Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (Vòng 1)/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
12/5/2020 10:00 AMNo2Đã ban hành250000250000Thông báoTinThông báo Kết quả Kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển viên chức (Vòng 1)/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
12/5/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định ban hành Nội quy xét tuyển viên chức (Phỏng vấn)Quyết định ban hành Nội quy xét tuyển viên chức (Phỏng vấn)/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
11/27/2020 10:00 AMNo2Đã ban hành250000250000Thông báoTinQuyết định ban hành Nội quy xét tuyển viên chức (Phỏng vấn)/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
11/27/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Quyết định ban hành Quy chế tổ chức xét tuyển viên chứcQuyết định ban hành Quy chế tổ chức xét tuyển viên chức/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
11/27/2020 10:00 AMNo2Đã ban hành250000250000Thông báoTinQuyết định ban hành Quy chế tổ chức xét tuyển viên chức/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
11/27/2020 10:00 AMNoĐã ban hành
Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020Thông báo về việc tuyển dụng viên chức Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
6/24/2020 6:00 PMNo2Đã ban hành250000250000Thông báoTinThông báo về việc tuyển dụng viên chức Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020/Style Library/BenTre/cms2019/Images/newsdefault.jpg
6/24/2020 6:00 PMNoĐã ban hành